Privacyverklaring

Algemeen

Creactief vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Creactief vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).

 • Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en types persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens. We maken je hierop attent en respecteren deze.

Als Creactief vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Creactief vzw

 • Zetel: Bremveldlaan 53
  2640 Mortsel
 • E-mailadres: info@creactief.be
 • Telefoon: 03/454.28.42

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Creactief vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Creactief vzw (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, lichamelijke of mentale beperkingen, deze laatste enkel indien ze van belang zijn om deel te nemen aan de activiteiten
 • Voor onze zwemclub: niveau van zwemmen en zwembrevetten

om praktische overweging wordt bij de groepslessen van het zwemmen een lijst met naam, voornaam, groepsnummer en uur op de website gezet. Bij de start van de lessen kan deze lijst ook naar alle deelnemers van de reeks worden gemaild (met enkel vermelding van dezelfde gegevens). Andere dan genoemde gegevens worden niet op de website geplaatst. 

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:

 • Bestuursleden van de vereniging
 • Vrijwilligers van de vereniging

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …)
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Verzekeringsdoeleinden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Creactief vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zo lang als wettelijk vereist. Creactief vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Creactief vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door de betreffende website.

Creactief vzw gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en u een optimale gebruikerservaring hebt. Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek heeft bekeken. Wij kunnen de informatie op onze website daardoor zoveel mogelijk toespitsen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Verzamelen gegevens voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten wij met cookies hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Van de verzamelde informatie maken wij statistieken. Dit biedt ons inzicht waardoor wij de structuur, navigatie en inhoud van de website kunnen aanpassen aan uw wensen. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering ervan

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste webbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kan doen, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U moet er rekening mee houden dat bepaalde delen van de Creactief-website niet of niet optimaal functioneren wanneer u cookies blokkeert. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Creactief vzw gebruikt volgende cookies

Cookie Doel van de cookie Levensduur
Sessie-cookie Bewaart sessie-informatie. Tot sluiten browser
Agreed Cookie Gaat na of het cookiebeleid is goedgekeurd. 1 maand
Google Analytics We gebruiken Google Analytics om de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes te meten. 2 jaar
Sociale media Facebook, YouTube, Instagram en andere sociale mediakanalen plaatsen hun eigen cookies om hun inhoud correct weer te geven op de site. Verschillend; zie de websites van deze bedrijven

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

Creactief vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24/5/2018.